Niveaus Basisvaardigheden

Voor de volwasseneneducatie zijn er verschillende niveaus voor de basisvaardigheden. Er zijn aparte niveaus voor lezen, rekenen en digitale vaardigheden. In onderstaande tabel staan de niveaus (en de verdeling tussen de vaardigheden) weergegeven.

Niveau-indeling taal

Er zijn twee niveau-indelingen om taalniveaus te beschrijven: de Standaarden en eindtermen volwasseneneducatie (ve) en het Raamwerk NT2. Beide niveau-indelingen zijn vastgesteld door het ministerie van OCW.

Nederlandstalige niveaus

Binnen het Nederlandse onderwijs worden leerlingen gemonitord op basis van de Meijerink niveaus. Dit zijn niveaus binnen het Referentiekader Taal en Rekenen. Sinds 2010 zijn deze referentieniveaus wettelijk van kracht in het onderwijs. Deze niveaus zijn later uitgewerkt tot eindtermen voor taal, rekenen en digitale vaardigheden voor volwassenen. Voor Nederlandstalige volwassenen gebruiken we de referentieniveaus instroom/1F/2F uit de Standaarden en eindtermen ve (2013).

Niveaus voor anderstaligen

Voor anderstaligen gebruiken we de ERK-niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK, 2008): A1/A2/B1/B2/C1/C2. Dit is een uitwerking van het Common European Framework of Reference for Languages (CEF, 2001). Oorspronkelijk zijn deze niveaus dus bedoeld voor Nederlands als vreemde taal. In 2002 zijn deze omschrijvingen uitgewerkt voor Nederlands als tweede taal in het Raamwerk NT2. Het inburgeringsexamen en de Staatsexamens NT2 zijn gebaseerd op dit Raamwerk NT2.

Het basisexamen inburgering in het buitenland is op niveau A1. Het inburgeringsexamen in Nederland is op niveau A2 (tot de nieuwe wet inburgering 2021). De Staatsexamen NT2 zijn op niveau B1 en B2. Staatsexamen I (B1) bereidt voor op werk of opleiding op mbo 3/4, Staatsexamen II (B2) richt zich op hbo/wo.

Verschil tussen taalniveaus

De niveau-indeling taal voor NT1’ers en NT2’ers zijn niet met elkaar te vergelijken. Beide zijn namelijk ontwikkeld voor een andere doelgroep. Over het algemeen beschrijven de Standaarden en eindtermen ve een hoger niveau dan het Raamwerk NT2. Dit komt omdat een NT1’er in Nederland is opgegroeid en dus een grotere woordenschat heeft door zijn of haar opvoeding. Daarnaast heeft een NT1’er kennis van onze samenleving, wat het inschatten van situaties makkelijker maakt, en zit het spreken op een moedertaalniveau.

Niveau-indeling rekenen

Binnen de Standaarden en eindtermen ve worden de eindtermen voor rekenen in de volwasseneneducatie beschreven. Binnen deze eindtermen worden drie niveaus onderscheiden: Instroomniveau, 1F en 2F.

Niveau-indeling digitale vaardigheden

Er zijn ook standaarden en eindtermen voor digitale vaardigheden beschreven. Zie hier voor meer infomatie
Er zijn drie niveaus: Instroomniveau, Basisniveau 1 en Basisniveau 2, onderverdeeld in vijf domeinen: gebruik van ICT-systemen; beveiliging, privacy en gezondheid; informatie zoeken; informatie verwerken; digitaal communiceren.