Privacyverklaring

Cookie instellingen aanpassen

Privacyverklaring Basismeters.nl

Door het invullen van een Basismeter laat u persoonsgegevens achter. Hieronder laten we zien welke gegevens we nodig hebben en waarom.

1. Toetsen en vragen beschikbaar stellen voor afname door derden

Deze gegevens gebruiken wij voor het bepalen van uw indicatieniveau basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden). Deze gegevens gebruiken organisaties om u een passend cursusaanbod te kunnen doen. Wij gebruiken deze ook om de toetsen te kunnen verbeteren. De gegevens die we hiervoor nodig hebben zijn; 

 • Geboortejaar
 • Geslacht (man/vrouw/anders)
 • Basisschool gevolgd in NL ja/nee
 • Nederlands als moedertaal ja/nee
 • Hoogst behaalde opleiding
 • Postcode
 • Indicatie laaggeletterdheid ja/nee (incl. afname-datum en zoveel van de zoveel goed)

2. Opslag persoonsgegevens cursist

Deze gegevens hebben organisaties nodig om u een passend cursusaanbod te kunnen doen. Wij zorgen ervoor dat deze gegevens niet langer dan één jaar bewaard kunnen worden in ons systeem. Organisaties kunnen van deze periode afwijken door gegevens uit het systeem te exporteren. Hier zijn zij verder zelf verantwoordelijk voor. De gegevens die we hiervoor nodig hebben zijn;

 • Naam (voornaam achternaam) 
 • Telefoonnummer (niet verplicht)
 • Organisatie (waar de Basismeter wordt afgenomen)

3.    Opslag persoonsgegevens gebruiker

Deze gegevens hebben we nodig om organisaties te voorzien van een inlogaccount voor het Basismeters systeem. Wij zorgen ervoor dat deze gegevens niet langer dan één jaar bewaard kunnen worden in ons systeem. Organisaties kunnen van deze periode afwijken door gegevens uit het systeem te exporteren. Hier zijn zij verder zelf verantwoordelijk voor. De gegevens die we hiervoor nodig hebben zijn;

 • Naam (voornaam achternaam) 
 • Zakelijk mailadres
 • Organisatienaam

Uw persoonsgegevens worden automatisch één jaar na het invullen van de Basismeter zo veel mogelijk geanonimiseerd (naam, email, telefoonnummer en inloggegevens). Geanonimiseerde gegevens worden door ons gebruikt voor onderzoek over laaggeletterdheid en om de Basismeters verder te ontwikkelen en te verbeteren. De afname en statusgegevens worden door ons opgeslagen en beveiligd in het Basismeters systeem.

Uw persoonsgegevens kunnen door de organisatie waar u de meter invult worden doorgestuurd. Bijvoorbeeld naar een Taalhuis of Bibliotheek bij u in de buurt. Zij kunnen dan contact met u opnemen om u verder te helpen door het aanbieden van een cursus. Het kan ook voorkomen dat de organisatie zelf contact met u opneemt voor een passend cursusaanbod. Op het verdere gebruik van uw persoonsgegevens is de privacyverklaring van de betreffende organisatie en taalaanbieder van toepassing. De organisatie en taalaanbieder zijn voor de verdere verwerking de Gegevensverantwoordelijke. Zij kunnen je hier verder over informeren. 

U heeft ten alle tijde het recht om de toestemming in te trekken, inzage te vragen in uw eigen gegevens, uw gegevens te actualiseren of anonimiseren of uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat Stichting Lezen en schrijven niet op de juiste manier met uw persoonsgegevens omgaat. 

Alle medewerkers van Stichting Lezen en Schrijven die toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor externe medewerkers die namens ons werken. Op handhaving wordt strikt toegezien, omdat u te allen tijde moet kunnen rekenen op vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. De geheimhoudingsplicht geldt niet als wettelijk voorschriften anders bepalen.  

Indien er een datalek ontstaat houden wij ons aan de wettelijke regels en melden dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Betrokkenen worden geïnformeerd als dat in het kader van deze meldplicht aan de orde is. 

Deze Privacyverklaring Basismeters.nl maakt deel uit van de (algemene) privacyverklaring van Stichting Lezen en Schrijven.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

avg@lezenenschrijven.nl | Bezuidenhoutseweg 60 | 2594 AW | Den Haag